اقرار چیست؟

اقرار چیست

اقرار چیست؟

سرفصل ها نمایش

به چه چیزی اقرار گفته می شود؟
اثر قانونی اقرار چیست؟

یکی دیگر از دلایلی که برای اثبات دعوا در نظر گرفته شده است، اقرار است.

اقرار ساده ترین طریق اثبات دعوا است.

و به ویژه در امور حقوقی هر گونه تردیدی را در مورد صحت ادعا برطرف می نماید.
اقرار در لغت به معنای تثبیت کردن و برقرار کردن است و در اصطلاح حقوقی مطابق ماده ی 1259 قانون مدنی، اینگونه تعریف می شود:
” اقرارعبارت از اخبار به حقی است برای غیر به ضرر خود.”
پس اقرار کننده واقعیت موضوعی را به زیان خود و به نفع شخص دیگری می پذیرد.
بنا بر تعریف ارائه شده در قانون، اقرار دارای 4 رکن است:
• رکن اول اقرار اخباراست. در واقع اقرار خبر از وجود حقی می دهد که قبلا ایجاد شده است.
• رکن دوم اقرار، اخبار به حق است. حق عبارت از سلطه و امتیاز است و در واقع اختیاری است که قانون برای کسی شناخته تا بتواند امری را انجام دهد یا از انجام آن امتناع نماید. اخبار به هر نوع زیانی برای خود که نفعی برای دیگری داشته باشد اقرار محسوب می شود. در اقرار اخبار به هر نوع حقی صورت می گیرد.
• رکن سوم اقرار به نفع دیگری بودن است. اقرار باید به نفع دیگری باشد؛ این نفع می تواند مادی یا معنوی باشد. اگر شخص اخبار به حقی به نفع خود نماید، این امر ادعا است و اقرار محسوب نمی شود.
• رکن چهارم اقرار به ضرر خود بون است. تفاوت اصلی اقرار و شهادت نیز همین است. در اقرار شخص به ضرر خود و به نفع دیگری خبری را می دهد، اما در شهادت، شاهد به وجود حقی به نفع یکی و به زیان دیگری شهادت می دهد.

اقرار می تواند به صورت کتبی یا شفاهی به عمل آید.

اقراری که حین مذاکره در دادگاه به عمل می آید، اقرار شفاهی است.

اگر در یکی از اسناد یا لوایحی که به دادگاه تقدیم می شود اقرار به عمل آید،

آن اقرار کتبی است.
اقرار می تواند با لفظ (به صورت شفاهی)، نوشتن و اشاره برای افراد لال به عمل آید.

حال کسی که علیه خود اقرار می کند، چه شرایطی باید داشته باشد؟
ماده ی 1262 به بعد قانون مدنی مواردی را بیان نموده است:
1- بلوغ: سن بلوغ ملاک است و لازم است به بلوغ رسیده باشد.
2- عقل: اقرار مجنون دائمی کلا بی اثر است و اقرار مجنون دوره ای ، در حالت جنون پذیرفته نمی شود.
3- قصد: اقرار کنده باید با اراده و قصد به وجود امری به زیان خود و به نفع دیگری اقرار نماید.
4- اختیار: شخص باید با اراده ی آزاد اقرار نماید و اقراری که ناشی از اکراه، شکنجه و اعمال زور بر شخص باشد پذیرفته نمی شود.
5- در امور مالی رشد نیز ملاک است؛ بدین ترتیب افراد غیر رشید و سفیه نمی توانند در امور مالی به وجود امری به زیان خود اقرار نماید.
6- داشتن حق انجام آن چیزی که به آن اقرار می شود: تنها کسی حق اقرار علیه خود را دارد نسبت به آن امر اصیل باشد و یا حق انجام آن امر را داشته باشد. به همین دلیل است که اقرار وکیل علیه موکل خود در اموری که قاطع دعوا است پذیرفته نمی شود.

منظور از اقرار قاطع دعوا، اقراری است که دلیل مستقیم حکم باشد.

این اقرار آثار مهمی دارد: حکمی که دلیل مستقیم آن اقرار باشد قطعی است

و نمی توان نسبت به آن تجدیدنظر خواهی یا فرجام خواهی نمود.

به علاوه همان طور اشاره شد اقرار قاطع دعوا از سوی وکیل علیه موکل خود پذیرفته نمی شود.