اوراق قضایی

اظهارنامه عدم تمکین
اوراق قضایی
احسان عابدین

اظهارنامه عدم تمکین

متن ذیل نمونه ای از اظهارنامه عدم تمکین یا همان ترک منزل است. اظهارنامه عدم تمکین اظهار کننده: آقای…………….. به کد ملی…………. به آدرس ………………………………………………….

ادامه مطلب »