تحریر ترکه

تحریر ترکه

تحریر ترکه: با فوت متوفی، کلیه اموال او به سبب ارث به وراث وی می رسد. این امر اجتناب ناپذیر و غیر قابل تغییر است. وقتی می گوییم کلیه اموال، منظور اموال منقول، غیر منقول، دیون، مطالبات، اوراق بهادار و حتی حقوقی نظیر سرقفلی است. معمولا اموال متوفی بدون نیاز به اینکه ترکیب و ارزش آنها به طور دقیق روشن شود، به ارث می رسند. اما گاهی پیش می آید که بین ورثه فرد محجور یا غایبی وجود دارد. در این صورت بهتر است که ترکیب ترکه به طور کامل مشخص شود. به این فرایند تحریر ترکه اطلاق می شود. 

اما تحریر ترکه چگونه انجام می شود؟ برای رسیدن به پاسخ این سوال با گروه وکلای آسا همراه باشید. 

تحریر ترکه یعنی چه؟

ابتدا به تعریف ترکه می پردازیم. ترکه یا همان ما ترک در لغت به معنای آن چیزی است که باقی مانده. ولی در مباحث مرتبط با ارث، به کلیه اموالی اطلاق می شود که از متوفی باقی ماده است. این اموال می تواند مال منقول، غیرمنقول، سهام، سپرده ی بانکی و حتی طلب متوفی از دیگری باشد. البته ترکه دارای دو جنبه ی مثبت و منفی است. مصداق های گفته شده، جنبه ی مثبت ترکه هستند. جنبه ی منفی ترکه دیونی هستند که بر عهده ی متوفی بوده و حال از ترکه ی او باید پرداخت شود.

با این مقدمه می خواهیم بدانیم تحریر ترکه چیست؟

تحریر ترکه به معنای تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است. یعنی با تحریر ترکه دو جنبه ی مثبت و منفی ترکه از هم تفکیک می شوند. با تحیر ترکه مشخص می شود که چه مقدار از ترکه ی متوفی به ورثه می رسد و چه مقدار از آن باید به طلبکاران او داده شود.

چه کسانی می توانند تقاضای تحریر ترکه کنند؟

با توجه به قانون امور حسبی، افراد زیر می توانند تقاضای تحریر ترکه کنند:

 1. ورثه یا نماینده ی قانونی آنها. نماینده ی قانونی مانند وکیل
 2. وصی: وصی شخصی است که متوفی انجام امری را به عهده ی او گذاشته است.
 3. اگر در بین ورثه غایب مفقودالاثر یا محجوری وجود داشته باشد، امین غایب و قیم محجور نیز می توانند تقاضای تحریر ترکه کنند. 

در چه مواردی انجام این موضوع  الزامی است:

 1. اگر در بین وراث غایب مفقود الاثر یا محجوری وجود داشته باشد، یا ورثه معلوم نباشند. در این صورت امین یا قیم، ظرف ده روز از تاریخ تعیین و ابلاغ سمت، باید تقاضای تحریر ترکه نمایند.
 2. اگر برخی از وراث ترکه را قبول  و بعضی دیگر آن را رد نمایند، تحریر ترکه الزامی است. توضیح اینکه هر یک از وراث نسبت به ترکه ممکن است دو موضع داشته باشند. یا ترکه را با هر دو جنبه ی مثبت و منفی آن می پذیرند، که به آن قبول ترکه گفته می شود. یا ترکه را رد می کنند. معمولا وراث به دلیل وجود جنبه ی منفی ترکه، اقدام به رد ترکه می کنند. حال اگر برخی قبول و برخی رد کنند الزاما باید تحریر ترکه انجام شود.
 3. اگر متوفی تبعه ی خارجی باشد، پس از تعیین مدیر ترکه باید تحریر ترکه انجام شود.

تحریر ترکه در صلاحیت کجاست؟

با توجه به قانون شورای حل اختلاف، در حال حاضر شوراهای حل اختلاف امر تحریر ترکه را بر عهده دارند و از نظر ذاتی این مرجع صالح است. اما از نظر محلی باید به قانون امور حسبی مراجعه نماییم. مرجع صالح از نظر محلی شورای حل اختلاف محل آخرین اقامتگاه متوفی است. اگر متوفی در ایران اقامتگاه نداشته باشد، شورای حل اختلاف آخرین محل سکنای متوفی صالح است. اگر متوفی در ایران اقامتگاه یا محل سکونتی نداشته باشد، شورای حل اختلاف محلی صالح است که ترکه در آنجا واقع شده است. اگر ترکه در نقاط مختلفی واقع شده باشد، شورای حل اختلاف محلی که مال غیر منقول در حوزه ی آن قرار گرفته صالح است. اگر در بین ترکه چند مال غیرمنقول وجود داشت، شورای حل اختلافی که پیش از سایرین رسیدگی را شروع کرده صالح است.

تحریر ترکه چگونه انجام می شود؟

در فرآیند تحیر ترکه، یکی از اعمالی که باید انجام شود نشر آگهی است. به این ترتیب که شورا برای انجام تحریر ترکه تعیین وقت می کند. این وقت نباید از تاریخ نشر آگهی کمتر از یک ماه و بیشتر از سه ماه باشد. 

مفاد آگهی چیست؟ در یکی از روزنام های کثیرالانتشار آگهی می شود که ورثه یا نماینده ی قانونی آنها، طلبکاران و بدهکاران به متوفی و هر کسی که بر ترکه ادعایی دارد، در وقت تعیین شده حاضر گردد. اگر میزان ترکه کمتر از 3 میلیون تومان باشد، علاوه بر نشر آگهی اگر هر یک از افراد فوق در حوزه ی شورای حل اختلاف مقیم باشند، برای آنها احضاریه فرستاده می شود. البته اکنون با وجود سامانه ی ثنا، ابلاغ به صورت الکترونیک از طریق این سامانه به عمل می آید. 

غیبت کسانی که برای تحریر ترکه احضار شده اند، مانع از تحریر ترکه نیست.

صورت تحریر:

برای تحریر ترکه، از ترکه یک صورت تهیه می شود. در این صورت موارد زیر باید قید شود:

 1. توصیف اموال منقول با تعیین بهای آنها
 2. تعیین اوصاف و وزن و عیار طلا و نقره موجود بین ترکه
 3. مبلغ و نوع وجه نقد. ارزهای خارجی نیز محاسبه می شوند.
 4. بها و نوع برگ های بهادار.
 5. اسناد با ذکر خصوصیات آنها
 6. نام رقبات غیرمنقول

صورت ترکه در شورای حل اختلاف بایگانی می شود، اما اشخاص ذی نفع می توانند به شورا مراجعه نموده و از آن رونوشت بگیرند.

صورت مجلس :

در موقع تحریر ترکه، صورت مجلسی تهیه می شود که در آن موارد زیر قید می شود:

 1. نام و مشخصات متصدی تحریر ترکه.
 2. نام و مشخصات کسانی که احضار شده و کسانی که حاضر شده اند.
 3. محلی که تحریر ترکه در آنجا صورت می گیرد.
 4. اظهارات افراد راجع به دارایی، بدهی و ترکه ی متوفی
 5. نام و مشخصات کسی که اسناد و اموال به او داده می شود.

صورت مجلس تحریر ترکه نیز در شورای حل اختلاف بایگانی می شود، اما اشخاص ذی نفع می توانند به شورا مراجعه نموده و از آن رونوشت بگیرند.

نکات مهم :

 • تحریر ترکه تنها برای تعیین صورت اموال و دیون متوفی نیست. مهم ترین مزیت انجام تحریر ترکه، ارزیابی اموال منقول توسط کارشناس است.
 • تحریر ترکه به وراث کمک می کند برای قبول یا رد ترکه تصمیم بگیرند. حتی وراث می توانند تصمیم گیری درخصوص قبول یا رد ترکه منوط به تحریر ترکه نمایند.
 • تحریر ترکه به بستانکاران این امکان را می دهد که از میزان وثیقه ی طلب خود آگاه شوند.
 • مطالبات و بدهی متوفی که به موجب حکم نهایی، اسناد رسمی، دفاتر و برگ های مربوط به متوفی، اقرار مدیون یا ورقه مسجل شده در صورت ترکه نوشته می شود.
 • در مدتی تحریر ترکه، تصرف در ترکه ممنوع است. فقط تصرفاتی که برای حفظ و اداره ی ترکه لازم است، مجاز می باشد.
 • عملیات اجرائی در مورد بدهی متوفی در مدت تحریر ترکه معلق می شود.
 • مرور زمان نسبت به مطالبات متوفی در مدت تحریر ترکه جاری نمی شود.
 • دعاوی مربوط به ترکه یا بدهی متوفی در مدت تحریر ترکه توقیف می شود.

اختلافات وراث در تحریر ترکه:

 اساسا اگر در زمان تحریر ترکه در مورد اداره ی ترکه بین وراث اختلافی ایجاد شود، شورای حل اختلاف سعی می کند اختلاف را به صورت مسالمت آمیز حل و فصل کند. اگر اختلاف حل نشود دادگاه به درخواست یکی از ورثه، شخصی را از میان ورثه یا غیر از آنها، برای حفط ترکه تعیین می کند.

خاتمه :

اتمام تحریر ترکه به وراث اطلاع داده می شود. اما اگر ورثه مشخص نباشند، یا نشانی آنها معلوم نباشد، اتمام تحریر ترکه از طریق نشر آگهی به آنها اطلاع داده می شود.

وکیل تحریر ترکه

جهت مشاوره تحریر ترکه، تنظیم دادخواست، تنظیم لایحه، عقد قرارداد با وکیل ارث با ما در ارتباط باشید.

 

شماره وکیل تحریر ترکه 22350512

6 دیدگاه برای “تحریر ترکه

 1. رضا گفته:

  سلام ما درخواست تحریر ترکه دادیم شورا کارشناس تعیین کرد کارشناس بعد از 6 ماه یک پنجم اموال رو به عنوان ترکه اعلام کرد یعنی به خودش زحمت نداد همشو امار بگیره تو این مدت هم اموال دست کسی که میخواد همشو بالا بکشه بود ی سریاشم بالا کشید الان ما باید چیکار کنیم

  • سرور ثانی گفته:

   سلام شما اگر خودتون اموال رو می شناسید به کارشناس معرفی کنید.
   اگر نسبت به اموالی، خیانتی صورت گرفته است شما جداگانه لازم است شکایت مرتبط همچون جعل، خبانت در امانت و یا کلاهبرداری مطرح کنید.

 2. محسن گفته:

  سلام خسته نباشید خدمت شما بزرگوار عزیز
  آیا خانه آپارتمانی که وکالتی بلا عزل خریداری شده میشود دوباره از طرف صاحب سند برگردانده شود

  • سرور ثانی گفته:

   سلام در صورتی که وکالت بلاعزل داده باشند نمی توانند وکیل را عزل کنند . مگر اینکه خود وکیل وکالت را باطل کند.البته در مواردی که وکیل مصلحت موکل را رعایت نکند و یک سری موارد خاض نیز می شود از دادگاه درخواست ابطال وکالت نامه را کرد.

  • سرور ثانی گفته:

   سلام منظور شما این است که جهیزیه خود را از جهیزیه زن اول بگیرد؟
   اگر منظور شما چنین است خیر نمی شود.
   جهیزیه مالی است که شخص خود زن خریداری کرده باشد .

دیدگاه‌ها بسته شده است.