جلب شخص ثالث به چه معناست؟

جلب شخص ثالث به چه معنی است؟

یکی از حقوقی که برای اصحاب دعوای اصلی در آیین دادرسی مدنی پیش بینی و مقرر شـده است، حق جلب شخص ثالث به دادرسی است.

این حـق بـه طرفـین دعـوای اصـلی اجـازه مـی دهـد در مواردی شخص ثالثی را به دادرسی جلب و او را تبدیل به یکی از اصحاب دعوای میان خود کنند.

 

با گروه وکلا آسا همراه باشید.

 

جلب ثالث به چه معناست؟

دعوای جلب ثالث یکی از اقسام دعاوی طاری می باشد.

طرح دعوای جلب ثالث در دادگاه بدین نحو می باشد که هر یک از خواهان و یا خوانده زمانی که حضور شخص ثالثی را در روند رسیدگی شان در دادگاه، لازم و ضروری بدانند، می توانند تا پایان جلسه اول رسیدگی، دلایل احضار شخص ثالث را به دادگاه ارائه نموده و ظرف سه روز بعد از جلسه رسیدگی، دادخواست خود را تقدیم دادگاه نمایند.

تفاوتی ندارد که دعوا در مرحله بدوی باشد یا در مرحله تجدیدنظر. یعنی دعوای جلب ثالث هم در مرحله بدوی قابل طرح است هم در مرحله تجدیدنظر. ناگفته نماند که امکان طرح این دعوا در مرحله فرجام وجود ندارد.

بنابراین، جلب ثالث در مرحله تجدید نظر، شورای حل اختلاف و دیوان عدالت اداری ممکن است، در حالی که امکان جلب ثالث در دیوان عالی وجود ندارد.

 

 

شرایط عمومی جلب ثالث:

شروع رسیدگی به دعوای جلب ثالث مستلزم تقدیم دادخواست است. به صرف درخواست کردن جلب ثالث انجام نمی شود.

در دعوای جلب شخص ثالث،  جالب، خواهان و مجلوب ثالث، خوانده دعوا شمرده می شوند.

جالب کسی است که دادخواست جلب ثالث را تقدیم می نماید.

مجلوب ثالث کسی است که توسط خواهان به دادرسی جلب می شود.

برای اقامه دعوای جلب ثالث باید همه شرایط اقامه دعوا در آیین دادرسی مدنی وجود داشته باشد؛

شرایطی من جمله این که ثالث اهلیت داشته باشد، به زبان ساده یعنی او نباید مجنون یا کودک باشد و اگر دعوای اصلی در موارد مالی است، ثالث باید قابلیت تصمیم گیری در مسایل اقتصادی را داشته باشد و سفیه نباشد.

همچنین کسی که ثالث را جلب میکند، که در اصطلاح حقوقی او را جالب می خوانند، باید خود را در برابر ثالث محق حقی بداند و برای او نفع شخصی وجود داشته باشد. در آخر هم دعوایی که طرح می کند باید مشروع و قانونی باشد و قبلا در دادگاه مطرح و رسیدگی نشده باشد.

همچنین جلب ثالث با ارائه دادخواست به دادگاه آغاز می شود و بنابراین باید تمام شرایط دادخواست را داشته باشد که در ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده است.

اگر دادخواست جلب ثالث در زمانی تقدیم دادگاه شود که مدت زمان کافی جهت ارسال دادخواست و ضمائم آن برای اصحاب دعوا مقدور نباشد، قانونا وقت رسیدگی جهت ایجاد فرصت دفاع برای طرفین، تغییر می یابد و جلسه دیگری در نظر گرفته می شود.

 

 

شرایط اختصاصی طرح پرونده جلب شخص ثالث:

1- مطابق با ماده 17 قانون آیین دادرسی مدنی: ” … این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشا باشد، در دادگاهی اقامه می شود که دعوای اصلی در آن جا اقامه شده است.”

بنابراین با توجه به ماده فوق، به عنوان مثال در صورتی که دعوای اصلی در مورد اجاره ملک است، طرفین نمی توانند ثالث را برای چک بی محل که در وجه محصولات کشاورزی صادر نموده، جلب کنند.

2- جالب، خواهان یا خوانده باشد: شخصی که ثالث را جلب می کند، باید یکی از طرفین دعوا باشد و فرقی میان خواهان یا خوانده نیست و هرکدام، در صورت لزوم می توانند ثالث را جلب کنند.

3- جلب در دادگاهی انجام شود که دعوای اصلی در جریان است: لازم به ذکر است که هر دعوایی باید در حوزه قضایی خاصی مطرح شود که به آن صلاحیت محلی دادگاه می گویند. اما به دلیل ویژگی خاص جلب ثالث، در همان دادگاه دعوای اصلی، به دعوای ثالث هم رسیدگی می شود حتی اگر صلاحیت محلی وجود نداشته باشد.

4- دعوای اصلی در جریان و در حال رسیدگی باشد: بر خلاف اینکه یکی ازشرایط دعوا اعتراض ثالث این است که ثالث، پس از صدور حکم دادگاه می تواند به آن اعتراض کند، حتی اگر سال ها از حکم گذشته باشد، جلب ثالث صرفا زمانی ممکن است که دعوا در حال رسیدگی باشد و باید در مهلت مشخص مطرح شود.

 

 

سمت شخص مجلوب ثالث در دعوا چیست؟

شخص ثالثی که به دادگاه جلب می شود، خوانده محسوب گشته و دارای کلیه حقوق خوانده می باشد.

 

 

جلب ثالث به چه معنی است؟

 

جلب ثالث به منظور طولانی کردن فرایند رسیدگی:

نکته قابل توجه این است که بعضا یکی از اصحاب دعوا به منظور اطاله دادرسی، دادخواست جلب شخص ثالثی را به دادگاه تقدیم می نماید،

دادگاه در صورتیکه این امر را احراز کند، دادخواست جلب ثالث را از دادخواست اصلی تفکیک می نماید و جداگانه به آن رسیدگی می نماید.

 

 

رسیدگی به دعوای جلب ثالث چگونه انجام می شود؟

دعوای جلب ثالث مانند سایر دعاوی طاری در همان جلسه دادرسی که به دعوای اصلی اختصاص یافته مورد رسیدگی واقع می شود بنابراین پس از رسیدن دادخواست جلب اگر تکمیل باشد و یا پس از اخطار رفع نقص اگر تکمیل شود در صورتی که تا جلسه دادرسی دعوای اصلی مدت برای فرستادن دادخواست و پیوست های آن برای اصحاب دعوا کافی باشد تاریخ همان جلسه برای رسیدگی برای دعوای جلب نیز تعیین و ابلاغ می شود در غیر این صورت دادگاه وقت جلسه را تغییر داده و به اصحاب دعوا ابلاغ می نماید.

 

 

عنوان خواسته در دادخواست جلب شخص ثالث چیست؟

هرچند خواسته جلب ثالث در دعوی جلب ثالث بر مبنای خواسته اصلی مطرح می‌شود ولی می‌تواند با آن متفاوت باشد.

خواسته دعوی جلب ثالث بر مبنای خواسته دعوی اصلی باید باشد در غیر این صورت دعوی جلب ثالث ارتباطی با دعوی اصلی نخواهد داشت و در نتیجه دعوی مستقلی بوده و باید جداگانه اقامه شود بنابراین هر خواسته‌ای نمی‌تواند موضوع دعوی جلب ثالث باشد بلکه خواسته‌هایی می‌توانند در این مقوله مطرح گردند که بر مبنای خواسته دعوی اصلی باشند.

 

 

مهلت اقامه دعوای جلب ثالث چقدر است؟

شخصی که ثالث را جلب می کند، تا پایان جلسه اول دادرسی باید دلایل و جهات جلب ورود را به دادگاه اعلام کند و پس از آن تا حد اکثر ظرف سه روز مهلت دارد دادخواست جلب ثالث را تقدیم دادگاه کند.

در همین راستا اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره ۵۰۱۵/۷ در تعریف اولین جلسه دادرسی می  گوید: 

نخستین جلسه دادرسی زمانی است که وقت رسیدگی به خواهان و خوانده ابلاغ و رسیدگی شروع شده است ؛

با توجه به این تعریف هر چیزی به غیر از آن جلسه اول دادرسی نیست و خواهان و خوانده، فقط تا پیش از پایان این جلسه می توانند دادخواست جلب ثالث را به دادگاه تحویل بدهند.

 

 

 تقدیم دادخواست جلب ثالث در خارج از موعد:

چنانچه خواهان در قبال مدافعات خوانده، جلب شخص ثالثی را ضروری دانسته لکن با توجه به مقررات ماده ۱۳۵ ق.آ.د.م ۱۳۷۹ خواهان جلب در جلسه نخستین دادرسی اعلام جلب شخص ثالث را نکرده باشد و نیز در مورد خوانده وی مقررات ماده۱۴۳ از همان قانون را رعایت نکرده و در مهلت قانونی اقدام به طرح دعوی تقابل ننموده باشد هیچ یک از دعاوی مذکور همراه با دعوی اصلی قابل رسیدگی نیست.

و تقدیم دادخواست جلب شخص ثالث خارج از مهلت ، پذیرفته نمی شود.

 

 

هزینه دادرسی دادخواست جلب ثالث چقدر است؟

هزینه دادرسی جلب ثالث با دعوای اصلی در هر مرحله از دادرسی، اعم از بدوی و تجدید نظر، برابر است.

به عنوان مثال، در مرحله بدوی، در دعاوی مالی تا دویست میلیون ریال، هزینه دادرسی دو نیم درصد ارزش خواسته، و بیشتر از آن سه ونیم درصد نسبت به مازاد دویست میلیون ریال است.

 

تجدیدنظرخواهی نسبت به قرار رد دادخواست جلب ثالث:

قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث، با حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر است.

در صورتی که قرار در مرحله تجدیدنظر فسخ شود، پس از فسخ قرار، رسیدگی به آن با دعوای اصلی، در دادگاهی که به عنوان تجدیدنظر رسیدگی می‌نماید، به عمل می‌آید.

 

 

جهت مشاوره و اخذ وکیل با ما تماس بگیرید. 22350512  و 26766919

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.