اظهارنامه عدم تمکین

اظهارنامه عدم تمکین

متن ذیل نمونه ای از اظهارنامه عدم تمکین یا همان ترک منزل است.

اظهارنامه عدم تمکین

اظهار کننده: آقای…………….. به کد ملی…………. به آدرس ………………………………………………….
اظهار شونده: خانم…………… به کد ملی …………به آدرس ………………………………………………….
موضوع اظهارنامه: اظهارات قانونی
شرح: باسلام
مطابق ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی موارد ذیل رسما و قانونا به شما اظهار می شود:
جنابعالی به استناد عقد نامه شماره…. تنظیمی در دفتر شماره…. تهران مورخ ….. به عقد دایم اینجانب در آمده اید. متاسفانه مورخ ………… بدون هیچ علت قانونی و شرعی منزل مشترک را به مقصد منزل پدرتان ترک نموده اید. در این مدت با وجود مراجعات مکرر از رجوع به منزل خودداری نموده اید. که این امور موجب تزلزل پایه های خانواده می باشد.
لذا از شما در خواست می شود حداکثر پس از 3 روز از ابلاغ اظهارنامه جهت ایفای وظایف زناشویی خود به منزل مشترک بازگردید، در غیر این صورت به دلیل عدم تمکین به استناد مواد 1102، 1108، 1114 قانون مدنی قانونا ناشزه محسوب می شوید و متعاقبا از دریافت نفقه محروم می شوید.

 

جهت تنظیم اظهارنامه و مشاوره با وکیل خانواده با ما در ارتباط باشید.22350512

آثار حقوقی عدم تمکین

از آنجایی که عدم تمکین داری ابعاد قانونی متعدد است . از جمله آن، عدم تعلق مهریه به زن است در این خصوص می توایند به مقاله ای در همین خصوص مراجعه کنید.

همچنین در صورتی که مرد رای عدم تمکین بگیرد می تواند درخواست ازدواج مجدد دهد. در همین خصوص نیز می توانید مقاله ای را مطالعه فرمایید.