نمونه رای جعل و استفاده از سند مجعول

جعل سند

نمونه حکم جعل سند (رای جعل اسناد) را در این مطالب بخوانید.

قانون مجازات اسلامی ارتکاب اعمالی که محتویات و مندرجات اسناد و نوشته ها ویا امضای آنها مخدوش نماید جرم دانسته و عنوان جعل را به آن اعطا و برای آن مجازات تععین کرده است.

تعریف جرم جعل:

در تعریف جعل می توان گفت که ساختن یا تغییر آگاهانه نوشته یا سند، ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی، خراشیدن، تراشیدن، قلم بردن، الحاق، محو، اثبات، سیاه کردن یا دست بردن بدون اجازه صاحب آن به قصد جازدن آنها به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری و به ضرر غیر.

در این مطلب نمونه ای از رای جعل سند که به وسیله گروه وکلای آسا  اخذ شده است را ملاحظه می فرمایید.

 

اگر نیاز به مطالعه بیشتر در موضوع جعل دارید، اینجا کلیک کنید.

 

نمونه رای تجدیدنظر جعل سند و استفاده از سند مجعول

شعبه 9 دادگاه تجدبدنظر استان تهران

تجدید نظرخواه:

آقای ………………… با وکالت آقای …………. فرزند……. به نشانی………… و خانم سرور ثانی نژاد فرزند…….. به نشانی………

تجدید نظرخوانده:

خانم………………….باوکالت آقای………..فرزند………به نشانی

تجدیدنظرخواسته:از دادنامه شماره……………… مورخ 95/9/21 صادره از شعبه محترم 1165دادگاه کیفری دو تهران

رای دادگاه………

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای……………باوکالت خانم سرورثانی نژاد نسبت به مفاد دادنامه شماره……….. به پرداخت 18 میلیون ریال جریمه نقدی در حق صندوق دولت به اتهام استفاده از سند مجعول و همچنین برائت از اتهام  جعلی گردیده دادگاه با توجه به اعتراض تجدیدنظرخواه و وکیلش و ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان تهران  وارجاع به این شعبه و با ثبت و تهیه گزارش و تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و تشکیل جلسه دادرسی و استماع اظهارات آنان و وکلایشان و مداقه در اوراق و محتوات و مندرجات پرونده ایراد اعتراض موثر و موجهی که به استناد ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری موجب نقض و گسیختن ارکان و اساس دادنامه معترض عنه گردد ملاحظه ننموده لذا ضمن رد تقاضای تجدیدنظرخواهی به استناد بند الف ماده 455 قانون اخیر الذکر دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید و استوار مینماید.رای صادره به استناد ماده 433 قانون مذکور قظعی است.

 

نمونه ای از حکم جعل و استفاده از سند مجعول اخذ شده  توسط گروه وکلای آسا را مشاهده کنید.

جهت مشاوره با وکلای کیفری با ما در ارتباط باشید. 22350512