نمونه رای نفی نسب

در این مطلب نمونه ای از  رای نفی نسب  را ملاحظه  فرمایید.

مطالعه کامل در موضوع نفی نسب

 

نسب در لغت به معنای پیوند خویشاوندی، خصوصا  پیوند پدری و نیاکان پدری است و در اصطلاح حقوقی نیز عبارتست از: «رابطه خویشاوندی بین دو نفر که یکی از نسل دیگری یا هر دو از نسل دیگری یا هر دو از نسل شخص ثالثی باشند

نسب به معنای خاص را نیز رابطه پدرفرزندی یا مادرفرزندی و به دیگر سخن، رابطه طبیعی و خونی میان دو نفر است که یکی به طور مستقیم (بدون واسطه) از صلب یا بطن دیگری به دنیا آمده است.

 

 

تفاوت نفی نسب و نفی ولد

دعوای نفی نسب از هر ذی نفعی پذیرفته می شود و برای اقامه این دعوا مهلتی وجود ندارد. این ذی نفعان می توانند ورثه باشند.

طبق قانونی مدنی ، دعوای نفی ولد صرفا از پدر پذیرفته می شود و در مهلت قانونی باید انجام شود.

 

 

نمونه رای نفی نسب

 

 

 

پرونده کلاسه …  شعبه …       دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مفتح تهران تصمیم نهایی  شماره …. 

خواهان:خانم …         فرزند … با وکالت آقای … فرزند … به نشانی تهران …

خوانده: آقای …            فرزند … به نشانی تهران 

 

خواسته: نقي نسب

گردشکار: وكلاي خواهان دادخواستي به طرفیت خوانده تقديم نموده که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع و پس از ثبت و انجام تشریفات قانونی در وقت فوق العاده تحت نظر قرار دارد دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید:

رای دادگاه

دعواي خواهان خانم …     فرزند …    با وکالت اقاي …   فرزند …   به طرفیت خوانده آقاي …    فرزند …    را به شرح دادخواست تقديمي به خواسته نفي نسب مي باشد. دادگاه وقت رسيدگي تعيين و طرفين را به دادرسي دعوت نموده است. اینک دادگاه با توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه دعوي به طرفیت مادر خوانده که اکنون در قید حیات است طرح نشده است لذا دعوي كنوني به كيفيت مطروحه قابلیت استماع نداشته و دادگاه به تجویز مقررات ماده ۴ قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني قرار عدم استماع دعوا را صادر و اعلام مي دارد. قرار صادره ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهي در دادگاههاي تجديدنظر استان تهران مي باشد.

 

 

 

 

 

خلاصه پرونده: خواهان همسر دوم فردی بوده است . پس از فوت آن شخص، همسر دوم  مدعی نفی نسب  از فرزند همسر مرحوم بوده است.

بر همین اساس بایستی دادخواستی به طرفیت  فرزند و مادر او می داده است. با توجه به این امر که یکی دادخواست به طرفیت مادر طرح نشده است، قابلیت استماع نداشته است و دادگاه پرونده را رسیدگی نکرده است.

 

جهت مشاوره و عقد قرارداد با وکیل خانواده با ما در ارتباط باشید. 22350512