تطبیق جنسیت

تغییر جنسیت و آثار حقوقی آن
وکیل خانواده
سرور ثانی

آثار حقوقی تغییر جنسیت

یکی از چالش برانگیزترین پدیده های اجتماعی در جهان امروز ترانس سکچوالیسم یا دگرجنس گرایی می باشد که به فارسی تغییر جنسیت ترجمه شده است.

ادامه مطلب »