مشاوره با وکیل ملکی

اجرت المثل اموال
وبلاگ
سرور ثانی

اجرت المثل اموال

زمانی که برای دوران تصرف ملکی از قبل قراردادی وجود نداشته باشد، ذی نفع می تواند بابت تصرف آن ملک درخواست اجرت المثل نماید. اجرت المثل در برابر اجرت المسی (اجرتی که از پیش تعیین شده است) قرار دارد.

ادامه مطلب »