نامزدی

نامزدی و استرداد هدایا
وکیل خانواده
سرور ثانی

نامزدی و استرداد هدایا

یکی از مراحل اولیه تشکیل خانواده، نامزدی است. هنگامی که از زنی خواستگاری می شود، با پذیرش او وارد دورانی به نام نامزدی می شویم.

ادامه مطلب »