کیفری

قرار بازداشت موقت
وکیل کیفری
سرور ثانی نژاد

قرار بازداشت موقت

شدیدترین قرار تامینی که در ماده ی 217 قانون آیین دادرسی کیفری، معرفی شده، قرار بازداشت موقت است. همین شدت باعث می شود، قانونگذار موارد

ادامه مطلب »