گزینش

تفتیش عقاید
وبلاگ
سرور ثانی

مسائل حقوقی گزینش استخدام (بررسی قوانین مرتبط)

حقوق اداری ایران هم راستا با کشورهای پیشرفته دنیا، سازوکاری جهت گزینش اشخاص جهت کسب صلاحیت اداری در نظر گرفته است.
گزینش اداری افراد تابع فاکتور های متعددی قرار می گیرد. یکی از معیاز های گزینش افراد، معیار های اعتقادی است .
در این مطب سعی شده است قانون اساسی و قوانین عادی از منظر گزینش اعتقادی مورد بررسی قرارد گیرند.

ادامه مطلب »