مطالبه ی ثمن معامله

مطالبه ثمن معامله از زبان وکیل دادگستری

مطالبه ی ثمن معامله از زبان وکیل دادگستری: زمانی که دو شخص با هم قراردادی منعقد می کنند، هر یک تعهداتی را بر عهده می گیرند. اصل بر این است که هر دو باید به تعهداتی که بر عهده گرفته اند عمل کنند. اما گاهی پیش می آید که شما به موقع به تعهدتان عمل می کنید، اما طرف مقابل به هر نحو به عهد خود وفا نمی کند.

یکی از رایج ترین معاملاتی که بین طرفین منعقد می شود، بیع است. بیع همان خرید و فروش است. در قرارداد بیع ممکن است شما کالایی را که فروخته اید به خریدار تحویل دهید، اما خریدار بهای آن را نپردازد. در این شرایط دعوای مطالبه ی ثمن مطرح می شود.

با گروه وکلای آسا همراه باشید. 

ثمن چیست؟

ثمن در لغت به معنای نرخ و بها است. در اصطلاح هم همین معنا را دارد.

در اصطلاح ثمن آن بهایی است که برای کالایی داده می شود.

این ثمن هم می تواند به صورت پول باشد و هم به صورت کالایی دیگر. تعجب نکنید. ممکن است کسی خانه ی خود را بفروشد و یک خودرو ی پورش به عنوان ثمن به او داده شود.

اما در سطح جامعه معمولا ثمن همان پول است. معاملاتی که در آن ها ثمن خود کالایی دیگر است، به عنوان عقد معاوضه رایج است.

زمان و مکان پرداخت ثمن:

معمولا برای پرداخت ثمن و تحویل مورد معامله، شرایطی تعیین می شود.

مثلا در قرارداد نوشته می شود که ثمن نقد است و در همان مجلس پرداخت می شود. یا برای پرداخت ثمن سه قسط تعیین می شود.

مثلا مبلغی در هنگام تنظیم قرارداد، مبلغی زمان تحویل کالا و مبلغی در زمان تنظیم سند به فروشنده پرداخت می شود. معمولا هم به همین شکل نوشته می شود.

همچنین ممکن است برای پرداخت ثمن از نظر مکانی هم شروطی گذاشته شود.

طرفین باید نسبت به شرایطی که از نظر زمانی و مکانی برای پرداخت ثمن تعیین می شود پایبند باشند. اگر هم در این مورد توافقی نکردند، ثمن باید در زمان تنظیم قرارداد تمام و کمال پرداخت شود.

الزام به پرداخت ثمن معامله:

به موجب ماده ی 362 قانون مدنی، به محض وقوع بیع، خریدار مالک کالا (مبیع) و فروشنده مالک ثمن می شود. 

پس فروشنده متعهد است که کالا را به خریدار تحویل دهد. خریدار هم متعهد است ثمن را در موعد و محل مورد توافق به فروشنده بپردازد.

اگر خریدار ثمن را در زمان مقرر نپردازد، فروشنده می تواند با استفاده از خیار تاخیر ثمن، معامله را فسخ کند.

همچنین می تواند با مراجعه به دادگاه و تقدیم دادخواست، الزام خریدار به پرداخت ثمن را بخواهد. 

دعوای مطالبه ی ثمن:

اگر خریدار به تعهد خود عمل نکند و تحت هیچ شرایطی حاضر به پرداخت ثمن نشود، فروشنده می تواند دعوای مطالبه ی ثمن را مطرح کند.

به این ترتیب فروشنده با تقدیم دادخواست به مرجع صالح، از دادگاه تقاضا می کند که خریدار را به پرداخت ثمن ملزم کند.

اگر ثمن معامله وجه رایج باشد، خواهان می تواند در دادخواست خود علاوه بر ثمن معامله، خسارت تاخیر تادیه را تا روز اجرای حکم درخواست کند.

همچنین می تواند هزینه ی دادرسی پرداختی و حق الوکاله ی وکیل را مطالبه نماید. در این صورت اگر دادگاه خواسته ی خواهان را صحیح تشخیص دهد، حکم به پرداخت هزینه های گفته شده نیز می دهد.

دادگاه پس از بررسی دلایل، اگر ادعای او را صحیح تشخیص دهد، خریدار را به پرداخت ثمن ملزم می کند.

در این صورت برای خریدار اجرائیه صادر می شود و او باید ظرف ده روز به مفاد اجرائیه عمل کند. اگر خود خریدار به مفاد اجرائیه عمل نکند، اجرای احکام خود اقدام می کند.  

ارکان دعوای مطالبه ی ثمن:

دعوای مطالبه ی ثمن چند رکن دارد:

 • وقوع بیع بین خریدار و فروشنده: باید بین طرفین معامله ای واقع شده باشد تا بتوانیم خریدار را ملزم به پرداخت ثمن بدانیم. نیازی نیست که حتما قراردادی به صورت کتبی بین طرفین وجود داشته باشد. البته وجود قرارداد به صورت کتبی امر اثبات را ساده تر می کند. اما اگر قراردادی نباشد، فروشنده باید وقوع بیع را ثابت کند. برای این کار می تواند از شهادت شهود و سایر ادله ی اثبات دعوا استفاده کند.
 • عمل ننمودن خریدار به تعهد خود: خریدار متعهد است ثمن را به فروشنده بپرازد. هر گاه خریدار به تکلیف خود عمل نکند و از توافق تخلف کند، فروشنده می تواند ثمن را مطالبه کند.

توجه کنید اگر فروشنده مبیع را تحویل نداده باشد باز هم می تواند دعوای مطالبه ی ثمن را مطرح کند. در این صورت خریدار می تواند دعوای الزام به تحویل مبیع را به عنوان دعوای تقابل طرح کند. 

اثبات عدم پرداخت ثمن:

فروشنده خواهان دعوای مطالبه ی ثمن است. او مدعی حقی بر عهده ی خریدار (خوانده) است، پس بار اثبات دعوا بر عهده ی او است.

یعنی خواهان باید ثابت کند که خریدار بابت ثمن مدیون او است. چرا که ماده ی 197 قانون آیین دادرسی مدنی، اصل را بر برائت قرار داده است.

پس اگر کسی مدعی دینی بر دیگری است باید آن دین را ثابت کند.

مطالبه وجه ثمن

اثبات پرداخت ثمن:

هر گاه فروشنده، دین خریدار به پرداخت ثمن را ثابت کرد، خریدار باید ثمن را به او بپردازد.

مگر اینکه خریدار ثابت کند ثمن را به به فروشنده پرداخت کرده یا معامله به جهتی فسخ یا باطل شده است.

زیرا مطابق ماده ی 198 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر دین بر عهده ی کسی ثابت شود، اصل بر این است که دین باقی است. مگر اینکه ثابت شود دین با پرداخت یا به شکل دیگری از بین رفته است.

 دادگاه صالح مطالبه ثمن معامله:

کدام دادگاه برای رسیدگی به دعوای مطالبه ی ثمن، صالح است؟

از نظر ذاتی:

 • اگر ثمن معامله کمتر از 20 میلیون تومان باشد، شورای حل اختلاف صالح است.
 • اگر ثمن معامله بیشتر از 20 میلیون تومان باشد، دادگاه عمومی حقوقی صالح است.

از نظر محلی:

مطابق رای وحدت رویه شماره ی 31 دیوان عالی کشور، دادگاه محل اقامت خوانده صالح است. چه مبیع منقول باشد چه غیر منقول. پس:

 • اگر ثمن معامله کمتر از 20 میلیون تومان باشد، شورای حل اختلاف حوزه ی محل اقامت خوانده صالح است.
 • اگر ثمن معامله بیشتر از 20 میلیون تومان باشد، دادگاه عمومی حوزه ی محل اقامت خوانده صالح است. 

 هزینه دادرسی:

دعوای مطالبه ی ثمن معامله، یک دعوای مالی است. پس هم باید بهای خواسته تعیین شود، هم هزینه ی دادرسی آن باید مطابق دعاوی مالی پرداخت شود. بنابراین:

 • اگر رسیدگی به دعوا در صلاحیت شورای حل اختلاف باشد، 2/5 درصد ارزش خواسته و 
 • اگر رسیدگی به دعوا در صلاحیت دادگاه باشد 3/5 درصد ارزش خواسته به عنوان هزینه ی دادرسی پرداخت می شود.

اگر خواهان توان پرداخت این مبلغ را ناشته باشد باید اعسار از پرداخت هزینه ی دادرسی را هم مطرح کند.

مدارک مورد نیاز:

 • کارت ملی خواهان
 • ثبت نام در سامانه ثنا. با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی می توانید ثنا ثبت نام کنید.
 • تهیه متن دادخواست. وکلای مجموعه ی ما می توانند در تهیه دادخواست شما را یاری کنند.
 • مبایعه نامه یا قراردادی که بتواند وقوع بیع را اثبات کند.

تامین خواسته در دعوای مطالبه ی ثمن:

در قانون آیین دادرسی مدنی برای خواهان امکانی پیش بینی شده تا بتواند از اموال خوانده به میزان خواسته ی خود توقیف کند.

در واقع خواهان می تواند تقاضای تامین خواسته نماید. این تقاضا می توانند قبل، بعد یا ضمن تقدیم دادخواست مطرح شود.

در مورد مطالبه ی ثمن هم امکان تقاضای تامین خواسته وجود دارد.

 بنابراین خواهان می تواند ضمن پرداخت خسارات احتمالی که ممکن است از تامین خواسته به خوانده وارد شود، تقاضای تامین خواسته نماید.

در این مورد خواهان باید مبلغ خسارت را نقدا به صندوق دادگستری بپردازد.

دادخواست تقابل مطالبه ی ثمن:

گاهی ممکن است خریدار با اینکه ثمن معامله را مطابق قرارداد نپرداخته، اما دادخواست الزام به تحویل مبیع یا الزام به تنظیم سند رسمی را علیه شما طرح کند.

در این موارد شما می توانید دادخواست متقابل یه طرفیت خریدار داده و خواسته ی خود را مطالبه ی ثمن معامله قرار دهید.

 

وکیل حقوقی برای مطالبه ثمن معامله

اگر وجهی از معامله شما باقی مانده است که خریدار به شما پرداخت نکرده است ، ما می توانیم این وجه را از خریدار مطالبه و برای شما وصول کنیم.

 

با ما در ارتباط باشید.22350512