خیار تعذر تسلیم

خیار تعذر تسلیم

یکی از اهداف اصلی افراد از انجام معامله، رسیدن به عوض متقابل است.

هر یک از ما در قبال فروش، اجاره و … مال خود انتظار دریافت بهایی را داریم که برای رسیدن به آن

وارد معامله شده ایم و چنین انتظاری کاملا منطقی است. اما گاهی یک طرف معامله در شرایطی

قرار می گیرد که نمی تواند مورد معامله را تسلیم کند و به عبارتی تسلیم مورد معامله از سوی او

متعذر می گردد.

در این شرایط اجبار طرف دیگر به ماندن در معامله خلاف انصاف است. چرا که ممکن است شرایط برای

تسلیم مال هیچ گاه فراهم نگردد بنابراین قانون برای جلوگیری از ورود ضرر بیشتر به چنین شخصی

اجازه ی فسخ معامله را، با استفاده از خیار تعذر تسلیم داده است.

با وجود اینکه قانونگذار ماده ی مشخصی را به این خیار اختصاص نداده، اما در مواد مختلفی به آن اشاره

نموده است

مثلا ماده ی 488 قانون مدنی در عقد اجاره یا ماده ی 528 همان قانون در مورد عقد مزارعه.
بنابراین هرگاه پس از انجام معامله ای، طرف مقابل یکی از اهداف اصلی افراد از انجام معامله،

رسیدن به عوض متقابل است. هر یک از ما در قبال فروش، اجاره و … مال خود انتظار دریافت

بهایی را داریم که برای رسیدن به آن وارد معامله شده ایم و چنین انتظاری کاملا منطقی است.

اما گاهی یک طرف معامله در شرایطی قرار می گیرد که نمی تواند مورد معامله را تسلیم کند و

به عبارتی تسلیم مورد معامله از سوی او متعذر می گردد.

 

در این شرایط اجبار طرف دیگر به ماندن در معامله خلاف انصاف است. چرا که ممکن است شرایط

برای تسلیم مال هیچ گاه فراهم نگردد بنابراین قانون برای جلوگیری از ورود ضرر بیشتر به چنین

شخصی اجازه ی فسخ معامله را، با استفاده از خیار تعذر تسلیم داده است.

با وجود اینکه قانونگذار ماده ی مشخصی را به این خیار اختصاص نداده، اما در مواد مختلفی به آن اشاره

نموده است. مثلا ماده ی 488 قانون مدنی در عقد اجاره یا ماده ی 528 همان قانون در مورد عقد مزارعه.

بنابراین هرگاه پس از انجام معامله ای، طرف مقابل در شرایطی قرار گرفت که نمی توانست مورد معامله

را به شما تسلیم کند،می توانید با استفاده از خیار تعذر تسلیم معامله را فسخ کرده و مانع از ورود ضرر

بیشتر به خود شوید. گروه وکلای آسا می تواند مشاوره های حقوقی لازم را در اختیار شما قرار دهد.

 

خیار تعذر تسلیم اختصاص به یک طرف معامله ندارد و در هر معامله ای می تواند ایجاد شود.
عده ای از قضات و علمای علم حقوق این اختیار قانونی را قابل اسقاط می دانند و بنابراین

عقیده دارند شرط اسقاط کافه خیارات در آن موثر است و عده ای دیگر خیار تعذر تسلیم را قابل

اسقاط نمی دانند.

در شرایطی قرار گرفت که نمی توانست مورد معامله را به شما تسلیم کند، می توانید با استفاده

از خیار تعذر تسلیم معامله را فسخ کرده و مانع از ورود ضرر بیشتر به خود شوید. گروه وکلای آسا

می تواند مشاوره های حقوقی لازم را در اختیار شما قرار دهد.
خیار تعذر تسلیم اختصاص به یک طرف معامله ندارد و در هر معامله ای می تواند ایجاد شود.
عده ای از قضات و علمای علم حقوق این اختیار قانونی را قابل اسقاط می دانند و بنابراین عقیده دارند

شرط اسقاط کافه خیارات در آن موثر است و عده ای دیگر خیار تعذر تسلیم را قابل اسقاط نمی دانند.