نمونه رای اثبات زوجیت

نمونه ای از رای اثبات زوجیت اخذ شده  توسط گروه وکلای آسا  را ملاحظه فرمایید.

 

دعوای اثبات زوجیت یکی از دعاوی است که توسط هر یک از زوجین علیه طرف دیگر ممکن است مطرح شود.در این موضوع تفاوتی بین ازدواج موقت و ازدواج دائم ندارد.

اقامه ی دلیل بر عهده ی مدعی و خواهان است.بنابراین بار اثبات زوجیت بر عهده ی کسی است که مدعی وجود رابطه ی زوجیت است.

 

 

” نمونه رای اثبات زوجیت “

 

خواهان:     خانم…              فرزند …           به نشانی …            با وکالت  …               به نشانی ….

خواندگان : 1 خانم…            فرزند …         به نشانی …       

2 آقای  …          فرزند …          به نشانی   …          با وکالت آقای  …             به نشانی …

 

خواسته: اثبات روجيت

گردشکار: دادگاه باتوجه به محتویات پرونده و اخذ اظهارات حاضرین ختم  رسیدگی را اعلام و به شرح زیر در وقت فوق العاده مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه

در خصوص دعوي خانم …            فرزند…             با وکالت …         به طرفیت  آقای…                فرزند  …            با وکالت …             و آقای…

و خانم…               فرزند  …              به خواسته  اثبات زوجيت نظر به دادخواست تقديمي وکیل خواهان  ببان نموده که حسب دلایل و مدارك استنادی از جمله کیی عقدنامه شماره …          در مورخه…           ازدواج تهران  و همچنین دو فقره استشهادیه های تنظیمی موکل در تاریخ  …        در ادرس منزل مسکونی متعلق به زوج در آدرس تهران              در حضور شاهدان عینی و پس از جاري شدن  خطبه عقد نکاح دائم با مرحوم …            مورث  خواندگان ازدواج دایم نموده است و ازآن تاریخ  با به حال بدون آنکه عقدشان باطل یا  فسح و با موكله مطلع گرديده مي باشد.

موكله همسر دایمی ایشان  می باشد لذا تفاصای اثبات رابطه زوجیت  مابین  آنها و پرداخت  کلیه  خسارات قانونی را دارد وکیل خوانده آقای …           در دفاع بیان نموده که سند اردواج  استنادی جعلی است که در این خصوص حکم دادگاه کیفری به شماره  …       پیوست می باشد ثانیا عاقدی که ادعا شده عقد نکاح را جاری کرده در مورخ…           ایشان در سال 1385 فوت شده بعد از فوت نیز رابطه زوجیت باطل است.

تقاضای صدور حکم بر بی حقي را دارم لذا نظر به مراتب که پرونده حاصر دليل اصلي و استنادي خواهان سند ازدواج به شماره…    است که با ارایه آن گواهی حصر وراثت نیز صادر شده است و بعدا در دادگاه صالح جعلی بودن آن سند تایید شده و شهود حاضر نیز همان سند جعلی را امضاء نموده اند  که در اصل فاقد اعتبار قانونی است و شناسنامه خواهان نیز نام  سند ازدواج درج شده است خارج از این  مدارك دلايلي نیز  به دادگاه ارایه ننموده  که حق بوده خواهان را اثبات نماید لذا دادگاه مستندا به ماده 1257 قانون مدني حکم بر بي حقي خواهان صادر و اعلام مي دارد رای صادر شده ظرف 20 روز  پس از ابلاع قابل تجدیدنظر خواهي در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران مي باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جهت مشاوره با وکیل خانواده با ما در ارتباط باشید. 22350512