ارش چیست و نحوه محاسبه آن به چه صورت است؟

ارش

ارش چیست؟ تفاوت ارش و دیه چیست؟

ارش همان دیه است با این تفاوت که میزان آن در شرع و قانون از پیش تعیین نشده است ،

یعنی برای مثال در قانون ، دیه یک دست ، یک پا حتی یک انگشت تعیین شده است اما

برای پارگی یک رگ یا تاندون دست دیه ای از پیش تعیین نشده است و با توجه به نظر

کارشناس پزشکی قانونی و رای دادگاه میزان خسارت و صدمه وارده محاسبه گردیده و

مبلغ مورد در خواست ارش نامیده می شود.

 

جالب اینجاست که طبق آنچه در محشای قانون مجازات اسلامی آمده چنانچه فردی ضرب عمدی

به شما وارد کند و حتی اگر اثری از ضرب و جرح مانند کبودی ، خراش و تورم وجود نداشته باشد

دادگاه در صورت اثبات جرم باید طبق نظریه پزشکی قانونی صدور حکم به پرداخت ارش نماید ،

که میزان آن با توجه به نظریه پزشکی قانونی مشخص می شود

نحوه محاسبه ارش جنایت

در این نوع  با توجه به نظریه کارشناسی و پزشکی قانونی و میزان دیه ی کامل یک فرد سالم و یا یک عضو سالم

که در قانون تعیین شده است ، دادگاه میزان ان را تعیین میکند